کدام عینک با ابروهای شما مطابقت دارد

عوامل زیادی تعیین می کنند که آیا یک عینک برای شما مناسب است یا خیر، یکی از آنها ابروهای شماست. یک جفت عینک می تواند ابروهای شما را برجسته، پنهان، کشیده یا حتی خوش حالت کند.